Prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med.

KBC Rijeka, Referentni centar za epilepsiju i konvulzivne bolesti razvojne dobi

Specijalista pedijatarije

Uža specijalizacija (subspecijalizacija) iz dječje neurologije

Uža specijalizacija (subspecijalizacija) iz neonatologije

KBC Rijeka i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Klinika za pedijatriju, Zavod za neurologiju i dječju psihijatriju, Rijeka, Hrvatska

Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za epilepsije i konvulzivne bolesti razvojne dobi

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci

Rođen u Rijeci, 20. listopada 1962. g. Na Medicinskom fakultetu u Rijeci diplomirao 1987. g., magistarski rad obranio 1992. g. iz područja ozljeda glave u djece, a doktorsku disertaciju 1998. g. iz područja spektralne analize elektroencefalografskog (EEG) zapisa. Završio je tri poslijediplomska sveučilišna studija (Opća klinička patofiziologija, Medicina razvojne dobi i Management u zdravstvu). Redoviti je profesora u trajnom zvanju od 2014. godine. Član Hrvatske akademije medicinskih znanosti od 2016. g. U KBC-u Rijeka zaposlen je od 1992 g. a na Medicinskom fakultetu od 2002. g. Specijalista pedijatrije je od 1997. g. uži specijalista neonatologija od 2007. godine. Drugu užu specijalizaciju iz područja dječje neurologije stječe 2009. godine. Obnašao je dužnost Pročelnik Odjela za neonatologiju Klinike za ginekologiju I porodništvo, KBC Rijeka, predstojnika Klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka. U dva mandata obnašao dužnost Prodekana za poslovne odnose Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Pročelnika je Zavoda za neurologiju i dječju psihijatriju Klinike za Pedijatriju KBC-a Rijeka. Voditelj je „Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za epilepsije I konvulzivne bolesti razvojne dobi“. Predstojnik je Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci Voditelj je više znanstvenih projekata, nacionalnih i međunarodnih iz područja dječje epileptologije i toksičnog djelovanja okolišnih čimbenika na psihomotorički razvoj djece.

Član uredništva znanstvenih časopisa (Croatian Medical Journal, Medicina Fulminensis, Gynaecologia et perinatologia). Recenzent je za više priznatih međunarodnih i domaćih časopisa. Evaluator je međunarodnih i nacionalnih znanstvenih projekata, kao i izvjestitelj za više fakultetskih studijskih programa.

Objavio je više od 200 stručno-znanstvenih radova u citiranoj literaturi, autor je poglavlja u više stručnih knjiga i nastavne literature za studenta iz područja dječje neurologije. Aktivno sudjelovao na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima (preko 400 kongresnih priopćenja). Pozvani je predavač na niz znanstvenih i stručnih kongresa, simpozija, sastanaka.

Aktivni je član više znanstvenih-stručnih domaćih i/ili međunarodnih društava od kojih u ponekima sudjelujem u izvršnim funkcijama (do-predsjednik Hrvatske lige protiv epilepsije, Hrvatsko društvo za dječju neurologiju, Hrvatska liječnička komora).

Za svoje stručnu i društvenu djelatnosti u više je navrata primio priznanja i nagrade.

Član je više stručnih odbora, međunarodnih i nacionalnih, te sudjeluje u sastavljanju I donošenju smjernica u liječenju djece oboljele od neuroloških bolesti (epilepsija, glavobolja, autizam, febrilne konvulzije, ceroidna lipofuscinoza).

Uže područje interesa su mu epilepsije dječje dobi uz glavobolje te neuro-razvojni poremećaji (autizam, poremećaj pažnje s hiperaktivnošću-ADHD, poremećaji učenja) kao I utjecaj prenatalne izloženosti okolišnim čimbenicima na razvoj središnjeg živčanog sustava.

Prof. dr. sc. Fran Borovečki, dr.med.

KBC Zagreb

Prof. dr. Fran Borovečki rođen je 1975. godine u Zagrebu, Hrvatska. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine, a titulu doktora znanosti stekao je na istoj ustanovi 2004. godine. U razdoblju od 2003. do 2007. godine usavršavao se u više navrata na Harvard Medical School, a također se usavršavao na New York University. Zaposlen je kao specijalist neurolog, subspecijalist za neurodegenerativne bolesti, na Klinici za neurologiju KBC-a Zagreb gdje je od 2017. godine voditelj Odjela za neurodegenerativne bolesti i neurogenomiku. Od 2017. godine voditelj je doktorskog studija „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Također je od 2015. godine pročelnik Centra za translacijska i klinička istraživanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC-a Zagreb. 

Uže područje kliničkog rada dr. Borovečkog su neurodegenerativne bolesti. Do sada je objavio 83 publikacije indeksirane u CC i WoS bazama podataka koji su citirani 2935 puta prema bazi Scopus, 12 poglavlja u knjigama, te održao više od 40 pozvanih predavanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Prof. dr. Borovečki dobitnik je nagrade za najbolju doktorsku disertaciju obranjenu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za 2003./2004. godinu, stipendije Hrvatske zaklade za znanost, Fulbrightove stipendije, kao i Rapid Response Innovation Award koju dodjeljuje Michael J. Fox fondacija.

Prof. dr. sc. Vlasta Đuranović, dr. med.

Vlasta Đuranović (r. Ezgeta), rođena je u Sinju 19.02.1957. g., Hrvatica, hrvatsko državljanstvo. Realnu gimnaziju završila u Sinju 1975. g. 1980. g. završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Stručni ispit položila u Splitu 1984. g. Od 1991. g. specijalizirala pedijatriju na Klinici za pedijatriju, Klinike za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila 1995. g. Tijekom 1995. g. bila je sudionica Domovinskog rata u Bolnici Nova Bila. Od 1995. godine radi kao specijalist pedijatrije  na Klinici za pedijatriju Klinike za dječje bolesti Zagreb. Subspecijalist neuropedijatrije je od 2004. g. Magistrirala 1991. g. na MEF-u Zagreb. Doktorirala 14.03.2008. godine na MEF-u Zagreb

Završila je više Poslijediplomskih studija („Zaštita majke i djeteta” 1986./1987. g., zatim 1988./1989., ” UZV u kliničkoj medicini” (prof. A. Kurjak); tijekom 1994/1995. g. pohađala Poslijediplomske tečajeve I kategorije: Transkranijska i ekstrakranijska doplerska dijagnostika, te „Doplerska dijagnostika moždane smrti” 2005. godine (akademkinja V. Demarin).

Predavala je na Poslijediplomskom studiju „Zaštita majke i djeteta” od 2006-2013. g., gdje je ujedno bila i voditeljica Kolegija „Praktikum pedijatrije”. Kontinuirano predaje na Poslijediplomskim studijima: Klinička pedijatrija (MEF Zagreb), Obiteljska medicina (MEF Zagreb), Školska medicina (MEF Zagreb), Klinička pedijatrija (Biomedicina dječje dobi – Neonatologija i Neuropedijatrija) MEF Rijeka, Neuropedijatrija – MEF Split, UZV u kliničkoj medicini (MEF Zagreb), te na Dodiplomskom i Poslijediplomskom studiju Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, smjer Logopedija. Voditeljica je Poslijediplomskih tečajeva I kategorije: UZV u dijagnostici ranog oštećenja mozga  i Transkranijska dopler sonografija u djece, te na brojnim drugim poslijediplomskim tečajevima (Nasljedne metaboličke bolesti, UZV u dječjoj dobi, Farmakologija antiepileptika, Dijagnostika i terapija epilepsija i drugima – u Zagrebu, te na Poslijediplomskim tečajevima na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Stekla naslov „primarijus” – 01. ožujka 2011. g. Godine 2011. dobila je nagradu Sekcije za bolesti metabolizma HPD-a „Dijagnoza godine 2011”.

Viši asistent u nastavi na MEF-u Zagreb od 2012. g. Profesor u trajnom zvanju na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu od 2017. g. Naslovni docent na Medicinskom fakultetu u Rijeci od 2015. g., a naslovni izv. profesor na Medicinskom fakultetu u Rijeci od 2020. g. Izabrana je za znanstvenog suradnika 2011. g., a za višeg znanstvenog suradnika 2015. g. Bila je suradnik na 6 projekata Ministarstva znanosti i tehnologije. Voditeljica je Referentnog centra za rast i razvoj djece RH, Ministarstva znanosti RH. Suradnik je Referentnog centra za epilepsije dječje dobi Ministarstva zdravstva RH (Sjedište Kantrida Rijeka). Recenzent je u više časopisa. Recenzirala 3 Referentna centra Ministarstva zdravstva RH.

Napisala je i objavila 65 radova, od čega 25 WosCCV/ 18 CC/SCIE, 39 u Scopus bazi. Napisala je preko 200 sažetaka radova i kongresnih priopćenja. Napisala je 11 poglavlja u jedanaest znanstvenih i stručnih knjiga i 10 poglavlja u skriptama.

Član je mnogih društava (HLK, HLZ, HPD, HDDN, Hrvatsko društvo za epilepsiju,  Hrvatsko društvo za neuroznanost, HD za UZV u medicini i biologiji…), te Akademije za razvojnu rehabilitaciju. Član je međunarodnog znanstvenog odbora European Academy of Childhood Disabillity (EACD). Bila je rizničarka Hrvatskog pedijatrijskog društva, Dopredsjednica Hrvatskog društva za dječju neurologiju, Zamjenica Predstojnice Klinike za pedijatriju, član Stručnog vijeća Klinike za dječje bolesti Zagreb, član Upravnog vijeća Klinike za dječje bolesti, dugogodišnja Predsjednica Etičkog povjerenstva Klinike za dječje bolesti Zagreb, predsjednica Stručnog vijeća Klinike za dječje bolesti Zagreb. Bila je voditeljica Odjela i Poliklinike za dječju neurologiju Klinike za pedijatriju, Klinike za dječje bolesti Zagreb od 2014. g. do 2022. g. Član je Upravnog odbora HDDN.

Sudjelovala u znanstvenim i organizacijskim odborima mnogih domaćih i međunarodnih Kongresa, Simpozija. Organizira redovito Poslijediplomske tečajeve prve kategorije „Ultrazvuk u novorođenčadi i dojenčad”, te „Tečaj Transkranijskog doplera u djece” u Klinici za dječje bolesti Zagreb.

Ukupno ima 42,5 godine radnog staža, udata je i majka dvoje odrasle djece (sin dipl. ekonomist-pokojni, kćer magistrica prava), te 5 unučadi. Govori uz materinji i engleski jezik.

Prim. Ana Sruk, dr.med.

KB Sveti Duh

Specijalist neurologije-uži specijalist epileptologije

Rođena je 5. svibnja 1980. godine u Villingen Schwenningenu, Njemačka. Godine 2005. je diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla titulu doktora medicine. Godine 2011. Je položila specijalistički ispit iz neurologije i završila poslijediplomski stručni studij iz Kliničke neurologije. Od 2005.g. je zaposlena u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ u Zagrebu, inicijalno kao liječnik na pripravničkom stažu (2005.g.-2006.g.), potom kao specijalizant neurologije (2007.g.-2011.g.) dok od 2011.g. radi kao specijalist neurologije na Klinici za neurologiju. Godine 2020. je položila ispit iz uže specijalizacije epileptologije. Godine 2021. je stekla naziv primarijus. Aktualno je u završnoj fazi pripreme doktorske disertacije pod nazivom „Prognostička točnost dinamike proteina supresora tumorogenosti 2 kod ishoda ishemijskoga moždanog udara“.

Tijekom svog profesionalnog usavršavanja završila je brojne edukacije iz područja neurologije, naročito epileptologije, te stjecala znanje i iskustvo u međunarodnim centrima ( Danska, Slovenija, Izrael) te online putem kroz edukacije koje omogućuje vodeće međunarodno stručno tijelo u području epileptologije International League Against Epilepsy (VIREPA, ILAE Academy).

Aktivno sudjeluje na međunarodnim i domaćim kongresima te tečajevima stalnog medicinskog usavršavanja na kojima je održala brojna pozvana predavanja. Suradnica je na projektu Dijagnostički značaj kalprotektina u ranom prepoznavanju upalnih stanja, projekta financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Glavni je autor ili koautor 20 stručnih i/ili znanstvenih publikacija (12 indeksiranih radova u Current Contents dok su ostali citirani u međunarodnim indeksima) i 45 priopćenja na stručnim ili znanstvenim skupovima.

Članica je stručnih udruženja: Hrvatsko neurološko društvo (Sekcija mladih neurologa- potpredsjednica od 2017.-2021., Sekcija za intenzivnu neurologiju), Hrvatski liječnički zbor, Hrvatska liga protiv epilepsije, Hrvatsko društvo za EEG i kliničku neurofiziologiju (od prosinca 2021.g član Upravnog odbora), Hrvatsko društvo za apneju te Hrvatsko društvo za prevenciju moždanog udara.

Od 2006.g. je članica Hrvatske udruge za epilepsiju gdje obnaša dužnost Predsjednice od 2017.g. Kroz višegodišnji volonterski rad u HUE sudjelovala je kao voditeljica ili suradnica u brojnim javno- zdravstvenim akcijama i projektima. Od 2018.g. članica je znanstvenog odbora udruge Dravet sindrom Hrvatska. Izabrana je za člana Europskog regionalnog izvršnog odbora Međunarodne udruge za epilepsiju (engl. EREC-IBE) za razdoblje 2021.g.-2025.g.

Doc. dr. sc. Inge Vlašić Cicvarić

Klinički psiholog, KBC Rijeka

Klinička psihologinja s već preko 35 godina profesionalnog iskustva u području dječje kliničke psihologije, aktualno kao djelatnica Zavoda za kliničku, zdravstvenu i organizacijsku psihologiju KBC-a Rijeka. U svakodnevnom radu na poslovima psihodijagnostike i psiholoških tretmana djece od dojenačke do kasne adolescentne dobi, a najvećim je dijelom usmjerena na djecu koja boluju i liječe se od kroničnih bolesti, te jednakomjerno na pružanje podrške njihovim obiteljima. Gorljiva je zagovornica timskog multidisciplinarnog obuhvata u liječenju i holističkog pristupa paralelno usmjerenog na medicinske, psihološke, emocionalne i socijalne potrebe dijeteta i obitelji.

Od prvih profesionanih koraka kojima je, potaknuta od neuropedijatara još, danas davne 1986., otvorila vrata prema izazovima djece oboljele od neuroloških bolesti i neurorazvojnih poremećaja, ovo se područje oblikovalo vodećim i trajnim interesom. Navedenom svjeđoči proporcija tema stručnih i znanstvenih radova u ukupnom korpusu brojnih nastupa na domaćim i stranim kongresima i simpozijima s prevagom “neuro” tematike. Na istom je tragu doktorska disertacija s naslovom Rizični i zaštitni čimbenici u psihološkoj prilagodbi djece s epilepsijom. Doktorirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, 2018. godine, a izabrana u naslovnog docenta na Katedri za pedijatriju 2020. godine.
Sudjeluje, od davnih dana, u nastavi u okviru kolegija Pedijatrija na Studiju opće medicine, dentalne medicine, fizioterapije… Sveučilišta u Rijeci, a unatrag 2 godine nositelj je kolegija Rani komunikacijski razvoj na Studiju logopedija u Rijeci.
Kroz svoje dugogodišnje radno iskustvo jasno vidi važnost organizacije i visoko vrednuje djelovanja roditelja djece s kroničnim bolestima i teškoćama u razvoju kroz udruge. Stoga sa zadovoljstvom sudjeluje i nastoji pridonijeti i djelovanju Udruge za Dravet sindrom Hrvatska kao članica znanstvenog odbora.

Irena Bibić

Predsjednica Udruge

Rođena u Splitu, 30. kolovoza 1972. godine. Supruga i majka troje djece od kojih treće dijete boluje od sindroma Dravet. 2014. godine osniva Udrugu roditelja i djece oboljelih od Dravet sindroma, Dravet sindrom Hrvatska, a kao predsjednica i ovlaštena osoba zastupa Udrugu od njenog osnivanja.

2015. godine završila je dodatnu edukaciju “Mala škola za vođenje Udruge” te je 2021. godine uspješno završila edukaciju EURORDIS Summer School on Medicines Research & Development i 2022. godine EURORDIS Winter School on Scientific Innovation & Translational Research s čime je obogatila znanje u zastupanju pacijenata na nacionalnoj i internacionalnoj razini. Redovito sudjeluje u organizaciji nacionalnih i internacionalnih simpozija, konferencija i webinara te iste na temu tvrdokornih epilepsija pohađa. 

Zastupa Udrugu u nacionalnim organizacijama, Koaliciji Udruga u zdravstvu i Savezu za rijetke bolesti, te međunarodnim organizacijama Dravet Syndrome European Federation, ePAG EpiCARE i EURORDIS s kojima sudjeluje u zajedničkim projektnim aktivnostima. Član EURORDIS DITA skupine.

Želja za poboljšanjem kvalitete života, zajedništvom roditelja usmjerava je i potiče da pokrenemo promjene na nacionalnom ali i međunarodnom nivou za tvrdokorne epilepsije.

Vedrana Bibić

mag. nutr. clin.

Vedrana Bibić je rođena 23. svibnja 1995. godine. 2018. godine je završila preddiplomski studij smjera Nutricionizam na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, a 2020. godine diplomski studij smjera Klinički nutricionizam na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci. Diplomski rad je pisala na temu modificirane Atkinsove dijete u liječenju tvrdokornih epilepsija dječje dobi od tada aktivno djeluje na području terapijske primjene ketogenih dijeta za oboljele od tvrdokornih epilepsija.

Trenutno vodi projekt EpiPrehrana s kojim je omogućeno nutricionističko savjetovanje oboljelima koji provode ili žele uvesti ketogenu dijetu.

Aktivno sudjeluje i pohađa različite edukacije, webinare, konferencije i simpozije na temu tvrdokornih epilepsija i ketogene dijete.

Tajnica je ePAG EpiCARE-a i volonter u Dravet Italia Onlus i Dravet Syndrome European Federation.