POLITIKA PRIVATNOSTI

Uvodna izjava

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), UDRUGA RODITELJA I DJECE DRAVET SINDROMA HRVATSKA, OIB: 46579797492, Reg.broj: 17005206, sa sjedištem na adresi Svetog Križa 23, Split (dalje u tekstu: Udruga) usvojilo je Politiku privatnosti s  ciljem  jedinstvene i visoke razine zaštite privatnosti, te jasne komunikacije o tome kako Udruga upravlja zaštitom osobnih podataka.

 

Pravila zaštite osobnih podataka na internet stranicama

Želimo naglasiti da posjetom našim web stranicama svi Vaši osobni podaci ostaju povjerljivi, osim ako ih svojom voljom ne želite otkriti.

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam dobrovoljno dostavite i samo za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti.

Udruga prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podatka, te u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Ova Politika privatnosti opisuju koje se vrste podataka obrađuju i u koje svrhe te Vaša prava vezana uz takvu obradu. Molimo Vas pažljivo pročitajte ova Pravila prije nastavka korištenja web stranice. Ako se ne slažete s njihovim odredbama, molimo Vas da ne koristite ovu web stranicu.

Osobne podatke ponajprije prikupljamo radi:

 • što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit;
 • osiguranja pružanje tražene usluge;
 • promocije naših usluga i proizvoda;
 • mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala

Osobni podaci pokriveni sustavom Politike privatnosti:

 • ime i prezime
 • e-mail
 • broj telefona i/ili faksa

 

Vrijeme trajanja Politike privatnosti

U trenutku dostavljanja Vaših podataka Vi pristajete da kontaktiramo s Vama – taj trenutak predstavlja Vaš izričit pristanak na kontakt. Zaštita privatnosti Vaših podataka je trajna, a u svakom trenutku može tražiti isključenje s naše mailing liste ili popisa.

U slučaju da zatražite isključenje s naše mailing lise ili popisa Vaši podaci se više neće obrađivati od strane Udruge.

 

Pojmovi

Osobni podaci –  svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”);

Ispitanik – osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

Obrada –  svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Voditelj obrade – fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;

Treća strana – znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade;

Privola ispitanika – svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

Povreda osobnih podataka – kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

Privola za obradu osobnih podataka mora biti:

 • jasna;
 • dokumentirana;
 • u razumljivom i lako dostupnom obliku;
 • dokaziva;
 • isključiva
 • nedvosmislena;
 • dobrovoljna;
 • opoziva, što znači da ju je moguće povući u svakom trenutku bez da to utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja, o čemu se Ispitanika obavještava prije davanja privole.

Ne prikupljamo i ne koristimo osobne podatke maloljetnih osoba (u okviru razumnih granica ukoliko nam je moguće spoznati dob korisnika), osim uz izričitu suglasnost roditelja ili staratelja.

Ukoliko ste maloljetni, molimo Vas da nam ne šaljete svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail ili druge podatke koji bi Vas mogli pomoći identificirati), jer ćemo obradu takve komunikacije morati odbiti.

Ukoliko bi usprkos tome uslijedila uspostava kontakta na zahtjev maloljetne osobe, u slučaju prenošenja osobnih podataka od strane maloljetne osobe, Udruga izričito odbija zaprimanje bilo kakvih zahtjeva materijalne ili nematerijalne prirode koji proizlaze iz obrade takve namjere kontakta, dok će bilo kakav podatak zaprimljen od strane maloljetne osobe biti trajno izbrisan.

 

Svrha obrade osobnih podataka

Udruga obrađuje osobne podatke radi pružanja odgovora na pitanja koja nam postavite ili na Vaše savjete, komentare, prigovore i sl.; te radi ispunjenja osnovnih djelatnosti Udruge kao što su promicanje i unapređenje kvalitete života te organiziranje medicinske, socijalne i privatne zaštite djece oboljele od Dravet sindroma; promicanje boljih životnih uvjeta, društvenih, političkih i kulturnih, povezanih za dobrobit osoba pogođenih Dravet sindromom; poticanje međunarodne suradnje između pacijenata, organizacija stručnjaka, te zakladama i savezima drugih država koji se na bilo koji način skrbe za djecu i obitelji oboljeli od Dravet sindroma; organiziranje stručnih timova radi prćenja i pronalaženja rješenja za djecu oboljelu od Dravet sindroma, a zbog preventivnog djelovanja u prevladavanju teškoća; kao i ostale djelatnosti propisane u Registru udruga Republike Hrvatske.

 

Komuniciranje podataka prema trećima

Vašu e-mail adresu, kao i druge podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo i ne stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama bez Vašeg izričitog pristanka, odnosno bez Vaše privole, jer je to protivno našoj Politici privatnosti.

Vaše osobne podatke ćemo čuvati samo tijekom vremena koje je nužno radi ostvarenja ranije navedene svrhe obrade.

Udruga može neke ili sve Vaše osobne podatke otkriti sljedećim primateljima, na način kako je dalje navedeno:

 1. Osobama ovlaštenim za obradu osobnih podataka u ime i za račun Društva, odnosno suradnicima neophodnim za pružanje i održavanje usluga koje se pružaju putem ovih web stranica (npr. pružatelji usluga izrade i održavanja web stranica, suradnici ili pružatelji usluga koji najbolje mogu odgovoriti na Vaša pitanja i sl.).
 2. Pravnom slijedniku ili sljednicima, u slučaju statusnih promjena u Udruzi.
 3. Drugim primateljima kojima je Udruga ovlaštena ili obvezna otkriti osobne podatke pojedinaca na temelju pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Poruke e-pošte

Kada nam pošaljete elektronsku poštu (putem e-mail poruke s pitanjem, komentarom, prigovorom, savjetom ili sl., ili putem obrasca za kontakt na web stranici) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, upotrijebit ćemo te podatke u svrhu ispunjenja Vašeg zahtjeva. Možda ćemo Vaš e-mail kao i poruku/zahtjev koji ste nam uputili poslati drugim suradnicima koji će moći najbolje odgovoriti na Vaše pitanje.

Svi djelatnici Udruge odgovorni su za poštivanje Politike privatnosti.

 

Prava ispitanika

Davanje privole za obradu osobnih podataka nije obvezno, ali odbijanje davanja privole na obradu podataka kako je iznad navedeno, može korisniku onemogućiti korištenje svih ili nekih sadržaja koje nudi web stranica.

Slanjem osobnih podataka Udruga ispitanik se ne odriče prava zajamčenih pozitivnim propisima Republike Hrvatske kojima se štite osobni podaci, a osobito prava zatražiti ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz zbirke ako su isti nepotpuni, netočni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

U mjeri u kojoj se obrada Vaših osobnih podataka temelji isključivo na Vašoj privoli, imate niz prava, uključujući:

 1. Pravo na pristup: korisnici čiji se podaci obrađuju imaju pravo o tome dobiti informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima podataka, razdoblju za koje će podaci biti pohranjeni te drugim pravima.
 2. Pravo na ispravak podataka: korisnici imaju pravo zatražiti izmjenu netočnih osobnih podataka ili nadopunu nepotpunih podataka.
 3. Pravo na brisanje: u određenim okolnostima, korisnici imaju pravo na brisanje osobnih podatka koji se na njih odnose.
 4. Pravo na povlačenje privole: Korisnici u svakom trenutku imaju pravo povući ranije danu privolu za obradu osobnih podataka.
 5. Pravo na ograničenje obrade
 6. Pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu: ukoliko smatrate da su Vaša prava povrijeđena, imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Navedena prava ostvarujete na način da Udruzi uputite zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika. Na Vaš zahtjev Udruga ima obvezu odgovoriti u roku od mjesec dana.

Na Vaš zahtjev Udruga se obvezuje:

 1. Potvrditi korisniku da li obrađuje ili ne obrađuje osobne podatke koji se odnose na tog korisnika/ispitanika
 2. Ispraviti ili izbrisati, bez naknade i bez odgađanja, osobne podatke koji se odnose na korisnika/ispitanika
 3. Ograničiti ili prestati s obradom osobnih podataka korisnika/ispitanika

Protiv odluke ili pismenog odgovora kojim je odgovoreno na Vaš upit, imate pravo prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Također, pravo na podnošenje prigovora imate u slučaju da Udruga ne odgovori na Vaš zahtjev.

 

Upotreba kolačića (Cookies)

Kako bi se olakšalo pregledavanje naših internetskih stranica, naš poslužitelj globalne mreže koristi kolačiće. Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo. Kolačići koje naš internetski poslužitelj postavlja brišu se automatski s vašeg računala na kraju sesije, odnosno onog trenutka kada napustite naše stranice. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe kolačića, ako je vaš internetski preglednik tako podešen.

 

Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi softver koji prati posjete na mreži te prepoznaju neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

 

Kontrola

Možete u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od vas dobili na jednoj od naših adresa na mreži. Možemo na vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvijek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati koristiti te podatke.

 

Promjene i prestanak uvjeta korištenja

UDRUGA RODITELJA I DJECE DRAVET SINDROMA HRVATSKA pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove internetske lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku.

Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni.

 

UDRUGA RODITELJA I DJECE DRAVET SINDROMA HRVATSKA,

zastupana po predsjednici Ireni Bibić