Koalicija udruga u zdravstvu

Koalicija udruga u zdravstvu (KUZ) je nestranački nacionalni savez udruga, koji, djelujući kao centar potpore neprofitnog sektora i jačajući unutarsektorsku i međusektorsku suradnju, želi unaprijediti održivost razvoja svojih članica, te, djelujući u interesu javnog dobra i svih građana, pridonijeti napretku hrvatskog zdravstvenog sustava.

Ciljevi KUZ-a:

 • međusobna pomoć i suradnja članica KUZ-a;
 • zajedničko nastupanje članica KUZ-a prema ostalim subjektima zdravstvenog sustava;
 • stvaranje lokalnih centara potpore za udruge u zdravstvu i pomaganje istih;
 • zajedničko nastupanje članica KUZ-a prema jedinicama lokalne uprave i samouprave i države u zastupanju interesa članica i ostalih organizacija civilnog društva;
 • promocija civilnog društva u građanstvu, gospodarstvu i javnoj upravi, informiranje i jačanje pozitivne slike o vrijednostima, ulozi i djelovanju organizacija civilnog društva;
 • osnaživanje uloge hrvatskih udruga u zdravstvu i promocija pozitivnih iskustava hrvatske zdravstvene politike u međunarodnoj suradnji.
 • aktivno uključivanje članica KUZ-a i korisnika zdravstvene zaštite u zdravstvenu politiku i reformu zdravstva;
 • uključivanje KUZ-a i korisnika zdravstvene zaštite u odlučivanje i nadzor zdravstvenog sustava u svim područjima i na svim razinama;
 • promoviranje i zaštita prava pacijenata;
 • osnaživanje zdravstvene prevencije i promocija zdravog načina življenja.

Djelatnosti KUZ-a:

 • vođenje jedinstvene baze podataka o udrugama u zdravstvu i ostalim subjektima hrvatskog zdravstvenog sustava;
 • praćenje domaćih i stranih propisa u području zdravstva, te predlaganje i zagovaranje kvalitetnijih rješenja hrvatske zdravstvene politike;
 • koordiniranje i provođenje zajedničkih akcija i projekata svojih članica, KUZ-a i drugih subjekata u zemlji i inozemstvu, kao što su javna istupanja, tribine, okrugli stolovi, predavanja, seminari, istraživanja, izdavaštvo, javna događanja, kampanje i sl.;
 • ostale aktivnosti od zajedničkog interesa sukladno odlukama KUZ-a.